Попередня Змiст Наступна

4.5. АЛГОРИТМ ТИПУ "РОЗПОДІЛЯЙ ТА ВОЛОДАРЮЙ"

Припустимо, що при розв'язанні задачі побудови опуклої оболонки, початкова множина точок була розбита на дві частини (S1 і S2 ), кожна з яких містить половину точок початкової множини. Якщо тепер рекурсивним чином знайдені окремо CH(S1) і CH(S2), то які додаткові витрати, необхідні для побудови CH(S1S2), тобто ОО початкової множини? Для відповіді на це питання можна скористатись таким співвідношенням:
CH(S1 S2)= CH(CH(S1) CH(S2))   (4.2)
Головна думка полягає в тому, що CH(S1) і CH(S2)- це не просто невпорядковані множини точок, а опуклі многокутники (мал. 4.9).
Мал. 4.9. Побудова опуклої оболонки методом "розподіляй та володарюй".
Задача ОО3. (ОПУКЛА ОБОЛОНКА ОБ'ЄДНАННЯ ОПУКЛИХ МНОГОКУТНИКІВ). Задано два опуклих многокутники Р1 і Р2. Знайти опуклу оболонку їх об'єднання. Загальна схема розв'язання цієї задачі матиме такий вигляд:

  procedura СЛИБОЛ(S)
 1. |S| k0 (k0- деяке невелике ціле число), то побудувати опуклу оболонку одним із прямих методів і зупинитись; інакше перейти до кроку 2.
 2. Розбити початкову множину S довільним чином на дві приблизно рівні за потужністю підмножини S1 і S2.
 3. Рекурсивно знайти опуклі оболонки S1 і S2.
 4. Злити (об'єднати) дві отримані оболонки разом, утворюючи CH(S).
Позначимо символом U(N) час, необхідний для знаходження ОО об'єднання опуклих многокутників, кожен з яких має N/2 вершин. Якщо Т(N)- час, необхідний для знаходження ОО множини із N точок, то, використовуючи співвідношення (4.2), отримаємо:
Т(N) 2T(N/2) + U(N).   (4.3)

Алгоритм "злиття", запропонований М. Шеймосом.
  procedura ОБОЛОНКА_ОБ'ЄДНАННЯ_ОПУКЛИХ_МНОГОКУТНИКІВ(Р1, Р2).
 1. Знайти деяку внутрішню точку р многокутника Р1. (Наприклад, центроїд трьох довільних вершин Р1. Така точка р буде внутрішньою точкою CH(P1 P2)).
 2. Визначити, чи є р внутрішньою точкою Р2. Це може бути зроблено за час О(N). Якщо р не є внутрішньою точкою Р2, перейти до кроку 4.
 3. р є внутрішньою точкою Р2 (мал. 4.10). За теоремою 4.5 вершини як Р1, так і Р2 виявляються впорядкованими відповідно до значення полярного кута відносно точки р. За час О(N) можна отримати впорядкований список вершин як Р1, так і Р2 шляхом злиття списків вершин цих многокутників. Перейти до кроку 5.
 4. Мал. 4.10. Точка р знаходиться всередині многокутника Р2.
 5. р не є внутрішньою точкою Р2 (мал. 4.11). Якщо дивитись із точки р, то многокутник Р2 лежить у клині з кутом розвороту, який є меншим або рівним p. Цей клин визначається двома вершинами u і v многокутника Р2, які можуть бути знайдені за лінійний час за один обхід вершин многокутника Р2. Ці вершини розбивають границю Р2 на два ланцюги вершин, які є монотонними відносно зміни полярного кута з початком в р. Один із цих двох ланцюгів, яки є опуклим за напрямком до точки р, може бути відразу вилученим, так як його вершини будуть внутрішніми точками CH(S1S2). Інший ланцюг Р2 і границя Р1 являють собою два впорядкованих списки, які містять у сумі не більше N вершин. За час О(N) їх можна злити в один список вершин P1 Р2, упорядкованих за кутом відносно точки р.
 6. До отриманого списку можна застосувати метод обходу Грехема, який вимагає лише лінійного часу. Результат - опукла оболонка P1P2.
Мал 4.11. Точка р знаходиться зовні многокутника Р2.
Якщо многокутник Р1 має m вершин, а Р2 має n вершин, то час виконання цього алгоритму дорівнює О(m+n), що є оптимальним. Таким чином час злиття лінійний і U(N)=O(N), а розв'язок рекурентного співвідношення (4.3) в цьому випадку є Т(N) = О(Nlog N). Як висновок має місце теорема:
Теорема 4.8 Опукла оболонка об'єднання двох опуклих многокутників може бути знайдена за час, пропорційний сумарному числу їх вершин.
Означення 4.5 Опорною прямою до опуклого многокутника Р називається пряма l, яка проходить через деяку вершину многокутника Р таким чином, що внутрішня частина Р повністю знаходиться по одну сторону від l (в деякому розумінні поняття опорної прямої аналогічне поняттю дотичної).
Очевидно, що два опуклих многокутники Р1 і Р2 з n і m вершинами відповідно, таких, що один не лежить всередині іншого, мають загальні опорні прямі ( принаймні не більше 2min(n,m)). Якщо вже побудована ОО об'єднання Р1 і Р2, то опорні прямі обчислюються в результаті перегляду списку вершин СН(Р1Р2). Кожна пара послідовних вершин СН(Р1Р2), одна з яких належить Р1, а інша Р2, визначає опорну пряму.

Попередня Змiст Наступна